Spolupráca

Protikorupčná politika

Sieť maloobchodných predajní Žabka pristupuje ku korupcii a úplatkárstvu s nulovou toleranciou. Zaviazali sme sa podnikať čestne, legálne a eticky, a pri akomkoľvek rokovaní sa riadime našimi hodnotami a Etickým kódexom.

K 1. júlu 2011 vstúpil vo Veľkej Británii do platnosti tzv. UK Bribery Act, zákon proti korupcii a úplatkárstvu, ktorý sa vzťahuje na všetky krajiny, kde pôsobí spoločnosť Tesco, teda aj na Slovenskú republiku.

Nový britský zákon vyžaduje, aby sme sa v našej snahe o dodržiavanie etických zásad posunuli ešte ďalej a pristupovali ku korupcii s nulovou toleranciou aj v prípade, že by sa jej dopustili tretie strany konajúce v mene našej spoločnosti. Vplyv tohto zákona je teda nielen na všetkých zamestnancov našej spoločnosti, ale aj na všetkých našich zmluvných partnerov, s ktorými spolupracujeme. To znamená, že od 1. júla máme všetci povinnosť vedieť  s kým spolupracujeme a vytvárať s našimi obchodnými partnermi čestné a otvorené obchodné vzťahy. V našej spoločnosti je v platnosti nová Smernica proti úplatkárstvu a korupcii, ktorá je v súlade s novým britským zákonom.

Všetci sme zodpovední za to, že naše obchodné rozhodnutia a rokovania sú vždy v súlade s touto smernicou a že hodnoty našej spoločnosti nebudú ohrozené akýmkoľvek neetickým či nezákonným správaním. Jedine tak si môžeme udržať našu povesť dôveryhodného maloobchodníka.