Spolupráca

Oznámenie

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom (zákazníkom) a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

V prípade, ak je zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu (napr. reklamácia tovaru alebo iná nespokojnosť zákazníka týkajúca sa kúpy tovaru alebo poskytovania služieb v predajni) a pokus o vyriešenie sporu so spoločnosťou Tesco bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť na nasledovnej adrese: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 Pravidlá súťaže